...

خیلی خسته ام خیلی... از براورده کردن توقعات دیگران درحالیکه کوچکترین نیازهای خودم براورده نمیشه. از باری  که روی دوشم سنگینی میکنه. از خواسته های ادمهای مختلف که برای انجام  یکیش دل دیگری میرنجه. از تنهایی خودم که مجبورم میکنه شکوه هام رو اینجا بگم.  خدایا کمک کن دوام بیارم

/ 0 نظر / 19 بازدید