...

افتد که شبی از کف تو جام ستانیم؟        چون مست شویم از لب تو کام ستانیم؟

چون بوسه دهد لعل لبانت به لب جام       ما بوسه لعلت ز لب جام ستانیم

گویند که هرگز نشود بوسه به پیغام          ما بوسه از اینگونه به پیغام ستانیم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید